Archive for Novembre de 2010

El Pla de Mobilitat Urbana de Badalona

27 Novembre 2010

 

El Pla de Mobilitat de Badalona: Una oportunitat per a la participació ciutadana real i efectiva en un tema que ens afecta a tots

Xavier Ventura. Equip de mobilitat

Més tard del previst i desitjat, finalment s’ha iniciat el projecte per a definir el primer Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Badalona, tal com ens obliga la legislació vigent. Segons aquesta, un PMU té com a objectiu la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, i és l’eina bàsica que planifica les estratègies per assolir una mobilitat sostenible.

La mobilitat ens afecta a tots i cada vegada som més conscients dels conflictes en l’ús de l’espai públic i entre els diferents modes de mobilitat (a peu, bicicleta, turisme privat, vehicles comercials, autobusos, …), els problemes de congestió del trànsit, la contaminació atmosfèrica i acústica, la generació de gasos d’efecte hivernacle, els accidents a la via pública, etc.

Cal prendre mesures per millorar la mobilitat i les seves implicacions. Necessitem anar progressivament cap a modes més sostenibles, més eficients energèticament, menys contaminants i més segurs, i tot això sense perjudicar el desenvolupament socioeconòmic.

Fruit d’aquestes inquietuds va néixer el Grup de Treball de Mobilitat de la Coordinadora d’AAVV del Districte 1, el qual té com a objectiu tractar els temes comuns de mobilitat i realitzar aportacions al futur pla de mobilitat de Badalona.

Les empreses contractades per la Diputació per elaborar el PMU ja han començat les seves tasques. A la primera fase de diagnosi analitzaran la situació actual i la tendència de la mobilitat a peu, amb bicicleta, amb transport públic, amb vehicle privat motoritzat; l’aparcament (incloent zones de càrrega i descàrrega); seguretat viària; diagnosi ambiental; els accessos a zones industrials i centres de treball; els camins escolars; etc.

En la planificació del projecte, una vegada redactada la pre-diagnosi (foto actual de situació, amb les problemàtiques detectades), està prevista la participació ciutadana per tal de revisar-la i fer-hi aportacions, probablement ja a inicis de 2011.

Una empresa especialitzada promourà i gestionarà aquesta participació requerida per la legislació, si bé de moment encara no s’ha establert com serà aquest procés, que teòricament s’hauria de vertebrar al voltant del Consell de Mobilitat. En tot cas, caldrà garantir que qualsevol ciutadà pugui participar-hi.

Després de la diagnosi de problemàtiques, els tècnics del projecte plantejaran solucions a les mateixes, i novament tindrem una altra fase on podrem participar els ciutadans, en aquest cas per analitzar les propostes i fer aportacions.

Tinguem en compte que les propostes no seran del gust de tothom. Així doncs, preparem-nos per a trobar solucions de consens amb el suport dels especialistes, els quals aportaran dades objectives de la diagnosi. Aquestes solucions hauran de garantir un equilibri entre el respecte al Medi Ambient, la cohesió social i el desenvolupament econòmic. I no oblidem que la legislació ja ens obliga a aplicar mesures per reduir l’alt nivell de contaminació atmosfèrica que patim a la primera corona metropolitana.

Una vegada consensuat el PMU i el seu Pla d’Acció, en el que haurà de figurar una línia d’actuacions a realitzar pressupostades i en uns terminis determinats, aquest haurà d’anar al Ple per a la seva aprovació. Serà molt important que s’aprovi per unanimitat, pel que demanem a totes les forces polítiques municipals que s’impliquin en l’elaboració del Pla des d’un inici. I més si tenim en compte que serà aprovat en el proper mandat i que estarà vigent durant 6 anys (equivalent a una legislatura i mitja).

Així mateix, esperem que hi hagi una bona coordinació entre les àrees implicades de l’organització municipal. I per descomptat, que el Pla aprovat s’executi i no quedi en paper mullat. Finalment, s’haurà d’analitzar l’efectivitat de les actuacions implantades i comprovar si han tingut els resultats esperats.

Des del Grup de Treball de Mobilitat de la Coordinadora, seguirem el projecte d’elaboració del PMU i com es concreta finalment la participació ciutadana, i anirem treballant en la diagnosi per realitzar aportacions quan correspongui. Us animem a participar en el Pla. Comptem amb el Veïnat.

Article publicat al número 2 de la publicació El Veïnat (octubre 2010)

https://docs.google.com/fileview?id=0B-Wx-vE1OxhkOWZkMzJmODYtZDgzZC00OGRiLWFmNDEtYmEwZGIyZjA2ODhj&hl=ca

http://www.coordinadora-bdn.blogspot.com/